STATUT STOWARZYSZENIA PIŁKI RĘCZNEJ PABIKS

01 grudnia 2021
 
STATUT STOWARZYSZENIA PIŁKI RĘCZNEJ PABIKS
 

 


Przepisy ogólne § 1.

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „PABIKS” i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”. 2.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz.2261), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133), własnego Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.
4.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Pabianic i powiatu pabianickiego. 5.Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pabianice.

§ 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach nie zarobkowych. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną powołaną w celu wspierania i rozwijania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności propagowania i popularyzacji piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Pabianice i powiatu Pabianice.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw, w razie konieczności, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych, jak również zatrudniać funkcyjnych członków Zarządu.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym charakterze.
4. Stowarzyszenie posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci oraz własnego logo.
5. Stowarzyszenie posiada domenę internetową: www.pabiks.com.pl
6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 
 
Rozdział 2.
Cele i sposoby działania

§ 3. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1) organizowanie szeroko rozumianych imprez i przedsięwzięć sportowych, w tym meczów piłki ręcznej; 2) działania promujące, mające na celu popularyzację piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży; 3) szkolenie młodzieży w zakresie piłki ręcznej oraz udział w rozgrywkach piłki ręcznej w kategoriach: szkolenia początkowego, młodzików, juniorów młodszych, juniorów starszych, seniorów i oldbojów; 4) promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień; 5) kształtowanie u członków Stowarzyszenia wysokich wartości moralnych i etycznych.

§ 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) prowadzenie strony WWW; 2) działalność popularyzującą piłkę ręczną; 3) współpracę z władzami samorządowymi, powiatowymi i gminnymi, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, szkołami, klubami sportowymi; 4) organizację imprez sportowych, turystycznych oraz kulturalnych związanych z piłką ręczną; 5) promocję Stowarzyszenia i piłki ręcznej w mediach; 6) uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych z udziałem członków Stowarzyszenia; 7) prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń sportowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji; 8) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie lub poprzez udział innych podmiotów gospodarczych i przekazywanie uzyskanych tą drogą zysków na cele statutowe; 9) inne formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, przyjęte przez Zarząd - w ramach jego uprawnień statutowych. Rozdział 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 5. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) Zwyczajnych; 2) Wspierających; 3) Sympatyków; 4) Honorowych.
 
§ 6.
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel mający pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone 18 lat i nie pozbawiony praw publicznych, wykazujący zainteresowanie realizacją celów Stowarzyszenia. Warunkiem przyjęcia jest spełnienie innych wymogów określonych statutem i uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.
2. Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd, w drodze uchwały, po stwierdzeniu, że: 1) kandydat na członka złożył właściwą, odpowiednio wypełnioną Deklarację przystąpienia do stowarzyszenia. Deklaracja ta może mieć również formę elektroniczną; 2) w ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji, o której mowa powyżej dokonał wpłaty na konto Stowarzyszenia należnej składki członkowskiej z wyraźnym wskazaniem danych pozwalających na identyfikację kandydata; 3) w ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji, o której mowa powyżej przesłał na adres korespondencyjny Stowarzyszenia własnoręcznie podpisane Oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, znajomości i woli przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Wzory Deklaracji i Oświadczenia, o których mowa powyżej są udostępnione kandydatom na stronach internetowych Stowarzyszenia.
4. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków kandydata, który nie spełnia warunków statutowych lub którego dotychczasowe zachowanie nie gwarantuje w ocenie i wiedzy Zarządu, dotrzymania obowiązków członka wynikających ze statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego, o czym kandydat na członka winien być zawiadomiony w ciągu 14 dni od daty uchwały.

§ 7. Członkowie Zwyczajni mają prawo do: 1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym; 2) zgłaszania postulatów i wniosków oraz wyrażania opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia; 3) uczestnictwa we wszelkiego rodzaju szkoleniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentującbarwyStowarzyszenia; 4) korzystania ze sprzętu i urządzeń stowarzyszenia; 5) korzystania ze wszelkiego rodzaju zniżek udzielanych członkom stowarzyszenia przez współpracujące ze Stowarzyszeniem podmioty; 6) noszenia odznak stowarzyszenia i reprezentowania jego barw; 7) brania udziału w innych pracach stowarzyszenia związanych z realizacją celów statutowych; 8) dobrowolnego wspierania Stowarzyszenia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub innej;
 

5 § 8. Do obowiązków Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia należy: 1) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 2) czynny udział w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów oraz regularne opłacanie składek członkowskich; 3) ochrona majątku i interesów Stowarzyszenia jako dobra wspólnego; 4) godne reprezentowanie Stowarzyszenia, poprzez dbanie o własną postawę moralną, zachowanie nienagannej kultury osobistej i przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego; 5) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia; 6) udzielanie koleżeńskiego wsparcia i pomocy pozostałym członkom Stowarzyszenia.

§ 9. 1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, która zadeklaruje bezinteresowną pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub inną na rzecz Stowarzyszenia. 2. Przyjęcia w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu, że kandydat lub upoważniony przedstawiciel kandydata na Członka Wspierającego złożył pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiązał się przestrzegać statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz działać na jego rzecz, poprzez zadeklarowaną pomoc. 3. Do obowiązków Członków Wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, działanie dla dobra Stowarzyszenia i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesami Stowarzyszenia. 4. Członkowie Wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak Członkowie Zwyczajni.

§ 10. 1. Członkiem Sympatykiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel, także małoletni (za zgodą opiekunów), deklarujący taką chęć. Sympatykiem zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na internetowej stronie Stowarzyszenia. 2. Członek Sympatyk pozbawiony jest czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku uiszczania składek członkowskich. Członek Sympatyk nie korzysta ze zniżek, rabatów i upustów udzielanych na rzecz Stowarzyszenia i jego członków.

§ 11. 1. Osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia, Zarząd w drodze uchwały, może przyznać członkostwo honorowe (Członek Honorowy).
 2. Członek Honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiada prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

§ 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek: 1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu; 2) śmierci członka, a w przypadku osoby prawnej utraty osobowości prawnej lub jej likwidacji; 3) skreślenia z listy członków przez Zarząd na skutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich; 4) wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz klubu lub działania na jego szkodę oraz nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia; 5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 6) braku dbania o własną postawę moralną, nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego; 7) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Wniosek ten rozpatrywany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 13. 1. O posiedzeniu, na którym może być podjęta uchwała o skreśleniu członka lub jego wykluczeniu, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie 14 dni wcześniej, w celu umożliwienia mu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 2. Uchwała w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka obowiązuje od chwili jej podjęcia, o czym Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę. 3. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu w ciągu 2 tygodni od dnia jej uchwalenia. Odwołanie wnosi się do Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu, który własną uchwałę ma prawo zmienić. Odwołanie powinno być rozpoznane na najbliższym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego. O terminie i miejscu tego posiedzenia, na którym ma być rozpatrywane odwołanie, powiadamia się odwołującego z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Odwołujący może uczestniczyć na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego i odpierać stawiane mu zarzuty. Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia

§ 14. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”; 2) Zarząd; 3) Komisja Rewizyjna; 4) Sąd Koleżeński.

 

§ 15. 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, głosowanie we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia, może odbyć się poprzez osobiste, pisemne lub elektroniczne (na formularzu www lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – przy zagwarantowaniu jednoznacznej identyfikacji oddającego głos) oddanie głosu. 2.Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się na Walnym Zgromadzeniu, poprzez osobiste oddanie głosu. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 8. 3. O głosowaniu przez Walne Zgromadzenie należy powiadomić członków przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem głosowania wraz z podaniem do wiadomości treści uchwał mających podlegać głosowaniu. Oficjalnym miejscem ogłoszenia uchwał mających podlegać głosowaniu jest strona internetowa Stowarzyszenia. Ogłoszenie w wymaganym terminie treści uchwały podlegającej głosowaniu na stronie internetowej uważane jest za prawidłowe jej ogłoszenie. 4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 16 ust. 5 i § 17 ust. 3 . Warunkiem jest podanie treści uchwał, nad którymi ma odbyć się głosowanie do wiadomości członków oraz organów uprawnionych do głosowania, na dwa tygodnie przed terminem głosowania. 5. Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane "za" lub "przeciw" uchwale, która ma być podjęta. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 6. Uchwały o zmianie i uzupełnieniu statutu są podejmowane wyłącznie przez Walne Zgromadzenie i są ważne jeżeli zostały podjęte kwalifikowaną większością tj. 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 16 ust. 5 i § 17 ust. 3. 7. Wszystkie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8. 8. Głosowanie tajne Walnego Zgromadzenia może zarządzić jednogłośnie Zarząd na wniosek każdego z członków Stowarzyszenia.

§ 16. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Stowarzyszenia, który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w czasie trwania kadencji Zarządu, w połowie jej trwania, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze.

3. Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.

4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zarząd obowiązany jest wprowadzić uchwałę lub punkt obrad do porządku Walnego Zgromadzenia, jeśli wniosek składa co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna i jest on złożony Zarządowi na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia i przedstawia kandydaturę na przewodniczącego posiedzenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę obecnych i uprawnionych do głosowania osób, jeżeli Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie.

§ 17. 1. Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub własnej uchwały Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Powinno się ono odbyć w ciągu dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały. 3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę obecnych i uprawnionych do głosowania osób, jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie.

§ 18. 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym tylko członkowie zwyczajni. 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi i inne osoby zaproszone przez Zarząd. 3. W Walnym Zgromadzeniu można brać udział tylko osobiście, za wyjątkiem członków wspierających będącym osobami prawnymi, którzy biorą udział przez swych przedstawicieli. 4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) uchwalanie zmian statutu; 2) uchwalanie wytycznych programowych działalności Stowarzyszenia; 3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie; 4) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi za minioną kadencję; 5) wybór członków władz Stowarzyszenia oraz ich odwoływanie; 6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku  po rozwiązaniu; 7) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich i Sądu Koleżeńskiego (skreślenia, wykluczenia, udzielenia kary); 8) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia; 9) zatwierdzanie bilansów i sprawozdań.

 

§ 19. 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, I Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. 1.1 Wybór Prezesa Zarządu następuje w wyborze bezpośrednim, w głosowaniu jawnym przez wszystkich uprawnionych obecnych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym. 1.2 Wybrany w drodze głosowania jawnego Prezes Zarządu przedstawia 4 kandydatów na członków Zarządu podając jednocześnie funkcje jakie będą pełnili w nowo wybranym Zarządzie. 1.3 Przedstawione przez Prezesa Zarządu kandydatury na członków Zarządu podlegają przegłosowaniu przez wszystkich uprawnionych obecnych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym. 1.4 W razie nie uzyskania zwykłej większości głosów dla przedstawionych przez Prezesa Zarządu kandydata lub kandydatów, Prezes Zarządu przedstawia kolejnych kandydatów do przegłosowania przez zgromadzonych, do momentu wyboru pełnego składu Zarządu Stowarzyszenia. 2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym i kończy z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie czterech lat. 3. Każdy członek Stowarzyszenia może być wybierany wielokrotnie do Zarządu. 4. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd formalnie - Protokółem potwierdza podział poszczególnych funkcji dla wszystkich wybranych jego członków poza Prezesem Zarządu wybranym w wyborze bezpośrednim przez Walne Zgromadzenie; podział dotyczy I Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza Stowarzyszenia. 5. Podział zadań poszczególnych członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 6. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; 2) wybór delegatów do organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem; 3) uchwalanie wysokości składki członkowskiej; 4) nadawanie godności członka honorowego; 5) przyjmowanie nowych członków w poczet Stowarzyszenia; 6) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu; 7) uchwalanie preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia; 8) powoływanie wszelkiego rodzaju komisji doraźnych, uchwalanie ich regulaminu, składu osobowego oraz sposobu działania; 9) podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach członkowskich; 10) uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności statutowej i gospodarczej10 Stowarzyszenia; 11) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania ruchomości i nieruchomości; 12) uchwalanie struktury wewnętrznej Stowarzyszenia, jego biura oraz regulaminu działalności gospodarczej; 13) udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności (w tym gospodarczej) Stowarzyszenia oraz określanie wysokości zobowiązań, które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Stowarzyszenia; 14) udzielanie nagan i kar członkom stowarzyszenia. 7. Zarząd realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub I Wiceprezesa albo II Wiceprezesa, z podaniem porządku obrad. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również na wniosek każdego członka Zarządu. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów, określa regulamin Zarządu. 8. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o każdym posiedzeniu winni być powiadomieni, a także członkowie Stowarzyszenia lub osoby trzecie w przypadku ich imiennego zaproszenia przez Zarząd. Członkowie Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym. 9. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia - jeden z członków Zarządu. 10. Do działania w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są samodzielnie członkowie Zarządu - w ramach udzielonych im przez Zarząd pełnomocnictw. 11. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 20. 1. Sąd Koleżeński jest organem w składzie 3 osobowym, zwoływanym doraźnie przez Zarząd spośród członków stowarzyszenia, dla rozstrzygnięcia sporów zaistniałych między członkami Stowarzyszenia. Każda ze stron ma prawo powołać jednego arbitra, a ci powołują superarbitra. W razie braku powołania arbitra przez którąkolwiek ze stron, arbitra tego powołuje Zarząd. 2. Sąd Koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi dowodami. 3. Sąd Koleżeński stosuje kary określone w rozdziale 5, z wyłączeniem orzeczenia czasowego zakazu brania udziału w imprezach stowarzyszeniowych lub zawodach, zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia ze Stowarzyszenia. Dla orzeczenia tych kar wymagane jest zatwierdzenie ich przez Zarząd. 4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, który zaskarżone orzeczenie może uchylić lub zmienić. Decyzje Walnego Zgromadzenia jako organu odwoławczego są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu

 
 
 

 
 
 
 

 

Kontakt

SPR PABIKS PABIANICE
95-200 Pabianice
Ul. Grota Roweckiego 3

e-mail: sprpabiks@gmail.com
pabiks@pabiks.pl

NIP: 7311869494

Odwiedź nas

KLUB

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.